Fondo „Bažnyčios kronika“ apdovanojimai

„BAŽNYČIOS KRONIKOS“ FONDO APDOVANOJIMAI BUVO SUTEIKTI:

2015-siais, švenčiant PAŠVĘSTOJO GYVENIMO metus,

Dianai ADOMAITIENEI
už profesionalų indėlį į „Marijos radijo“ veiklą, ypač inicijuotą laidų ciklą „Pašaukė mane“, kuris ir toliau sėkmingai praturtina Pašvęstojo gyvenimo metus, už gebėjimą pagarbiai ir išradingai prakalbinti dvasininkus bei vienuolius, šitaip paliudijant tikrąją Bažnyčios narių bendrystę.

Ievai URBONAITEI VAINIENEI
už ilgametį, sąžiningą žurnalistės darbą korektiškai pristatant Bažnyčios balsą visuomenės svarstomais aktualiais klausimais ir už pastangas skleisti krikščioniškąją kultūrą bei dvasingumą, kreipiantis į plačią ir įvairialypę auditoriją.

2014-siais, švenčiant ŠEIMOS metus,

Antanui GAILIUI,
poetui ir vertėjui, už kryptingai įgyvendinamą šv. Jono Pauliaus II skelbtą siekį persmelkti kultūrą krikščionybės druska; už literatūriškai įtaigų, bendražmogiškai gilų ir egzistenciškai jautrų pamatinių krikščioniškų klausimų, kultūros reiškinių ir kasdienybės patirčių apmąstymą komentaruose, esė, interviu, skelbiamuose katalikų radijo „Mažosios studijos“, „Artumos“ bei „Naujojo Židinio-Aidų“ žurnalų ir kitų žiniasklaidos kanalų; už uolų krikščioniškojo gyvenimo liudijimą, suderinantį šeimos pašaukimą su reikliu vertėjo ir rašytojo profesionalumu bei plačiašake visuomenine kultūrine veikla; už sektiną nuostatą plėtoti autentiškas susitikimo kultūros erdves, kelti pakrikštytųjų intelektualų atsakomybės už Bažnyčią, valstybę ir tautą klausimus, žadinti visų pilietinį budrumą, ugdyti krikščioniškąją brandą.

Mindaugui BUIKAI
už ištvermingą ir vaisingą darbuotę krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštyje „XXI amžius“, taip pat bendradarbiavimą kitose katalikų žiniasklaidos priemonėse, radijo ir televizijos programose. Ypač pagirtinos jo nenuilstamos pastangos aprėpti turiningo Visuotinės Bažnyčios gyvenimo panoramą, remiantis krikščioniškųjų informacijos agentūrų duomenimis, ir nuolatinis jo dėmesys žmogaus gyvybės bei orumo apsaugos tematikai, sustiprinamas asmeniško tikėjimo liudijimo.

2013-siais, švenčiant TIKĖJIMO metus,

Sauliui KUBILIUI
už ilgametę ir ištikimą tarnystę Vatikano radijo ir Laisvosios Europos radijo lietuvių redakcijose nepaliaujamai skelbiant vilties žinią Lietuvos žmonėms, ypač nušviečiant Bažnyčios visuotinumą ir misijinę prigimtį, ir už tautinės tapatybės puoselėjimą telkiant lietuvių bendruomenę išeivijoje;

Dr. Andriui NAVICKUI
už daugiašakę ir vaisingą raišką medijose, ypač kuriant bei plėtojant interneto dienraštį bernardinai.lt, kuris nuolat skleidžiasi įvairiomis iniciatyvomis, telkia vis platesnį bendradarbių ir skaitytojų ratą, viešumoje atverdamas „liudijimo, dialogo ir bendro tiesos ieškojimo“ erdves.

2012-siais, švenčiant PALAIMINTOJO JURGIO MATULAIČIO metus, taip pat „LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKOS“ leidimo pradžios 40-metį,

Kristinai ČIUČIULKAITEI (po mirties),
ilgametei Kauno krašto laikraščio „Tėviškės žinios“ redaktorei bei žurnalistei. Nepamainomas kūrybingumas, tvirtos dorinės nuostatos ir gebėjimas bendradarbiauti įgalino ją pavyzdingai įgyvendinti kilnią žiniasklaidos misiją: stiprinti regioninę ir bendruomeninę savimonę, sykiu branginant sveiką krikščioniškosios ir tautinės kultūros dermę. Jos idealai ir įdirbis testiprina visus, kuriems rūpi viešas tiesos žodžio skelbimas, pirmiausiai – jos mylimus kolegas ir ilgamečius bendradarbius.

Silvijai KNEZEKYTEI,
dailininkei, už krikščioniškosios žinios skelbimą, vaizdu išryškinant Gerosios Naujienos turinį. Net nežinodami autorės, dažnai gėrimės jos sukurtais plakatais, krikščioniškųjų jubiliejų bei švenčių ženklais, emblemomis, interneto svetainių vizualiniais sprendimais. Ji vaisingai darbuojasi, kurdama vaizdinius pasakojimus, iliustruodama bei apipavidalindama įvairius leidinius. Savo kūryba ji padeda įtaigiai pristatyti visuomenei palaimintąjį Jurgį Matulaitį, mokantį mus nugalėti gerumu ir tarnauti kitiems savo talentais.

2011-siais, švenčiant DIEVO GAILESTINGUMO metus,

Katarzynai KORZENIEWSKAI-WOŁEK,
įvairių Lenkijos bei Lietuvos katalikų informacijos agentūrų ir leidyklų bendradarbei iš Krokuvos, už Lietuvos bažnytinio gyvenimo aktualijų nušvietimą Lenkijos žiniasklaidoje; už sovietmečiu persekiotos Lietuvos Katalikų Bažnyčios istorinius tyrimus bei jų publikavimą Lenkijoje; ir ypač už neformalų, bet veiksmingą lenkų ir lietuvių tarpusavio supratimo ir bendrystės puoselėjimą tiek savo gyvenime, tiek Lenkijos bei Lietuvos visuomenėse.

Bryanui BRADLEY,
iš JAV atvykusiam ir jau septyniolika metų Lietuvoje gyvenančiam nepriklausomam žurnalistui, įvairių tarptautinių naujienų agentūrų bei redakcijų bendradarbiui, už ilgametį žinių apie Lietuvos visuomenę, ekonomiką ir kultūrą skleidimą užsienio, tarptautinėje ir Lietuvos žiniasklaidoje, sąžininga žurnalistikos veikla ieškant tiesos ir liudijant Dievo darbuotę žmonių gyvenime.

Kastantui LUKĖNUI,
ilgamečiam „Bažnyčios žinių“ ir „Katalikų pasaulio“ redaktoriui, už uolų tikėjimo liudijimą kelis dešimtmečius triūsiant Lietuvos ir užsienio katalikų žiniasklaidoje – pogrindžio sąlygomis, Atgimimo laikotarpiu ir dabarties dienomis; už vaisingą reporterio, korespondento, apžvalgininko ir redaktoriaus darbą ir už nenuilstamą katalikų bendruomeninių ryšių puoselėjimą Tėvynėje ir pasaulyje.

2010-siais, švenčiant KUNIGŲ metus ir Lietuvos laisvės atgavimo 20-metį,

Kunigui marijonui Vaclovui ALIULIUI
už nepamainomą indėlį į katalikiškąją žiniasklaidą, įvairių leidinių steigimą, globą bei rėmimą ir tėvišką žurnalistų bei redaktorių pamainos ugdymą, už talentingos publicistikos pavyzdį, tikslią faktografiją, persmelkiamą taiklaus komentaro ir nušviečiamą švelnaus dzūkiško humoro, už autentiškai reiškiamą Bažnyčios mokymą įvairios pakraipos žiniasklaidoje, už dosnų dalijimąsi erudicija ir turtingos kalbos dovana puoselėjant teologinę terminiją ir populiarinant Šventąjį Raštą, o labiausiai – už uolų apaštalavimą ir kunigiškojo gyvenimo liudijimą.

Kunigui pranciškonui Juliui SASNAUSKUI
už aistringą Kristaus ieškojimą ir sykiu Dievo Žodžio skelbimą ne tik iš sakyklos, bet ir šiuolaikiniuose areopaguose, o ypač – radijo bangomis, už nuoširdų dalijimąsi savo dvasinės kelionės patirtimi nebijant aštriai ir egzistenciškai kelti tikėjimo, ištikimybės ir laisvės klausimus ir už tiesų bei atvirą dvasinės tėvystės ir kunigiškosios tapatybės apmąstymą mūsų dienomis.

2009-siais

Dr. Jonui MALINAUSKUI
už ilgametį aukštos žurnalistinės kokybės darbą Vatikano radijo bangomis lietuviškai perteikiant Šventojo Tėvo žodį ir veiklą, už objektyvias Bažnyčios gyvenimo apžvalgas spaudoje ir internetinėje žiniasklaidoje, praturtinamas gilaus istorijos ir kultūros pažinimo, už nuoseklių studijų subrandintas publikacijas bioetikos bei gyvybės kultūros puoselėjimo klausimais ir už ištikimą tarnystę, talkinant Lietuvos Respublikos Ambasadai prie Šventojo Sosto.

Dr. Nerijui ŠEPEČIUI
už gražią istoriko ir teologo, dėstytojo ir publicisto pašaukimų dermę, už kantrų „Naujojo Židinio-Aidų“ redagavimą ir žurnalo autorių ugdymą puoselėjant krikščioniško požiūrio skleidimąsi įvairiose humanitarikos srityse, už principingus ir įžvalgius esė interneto svetainėse, kuriuose šmaikštus visuomenės kritikas papildo istorinės tiesos ieškotoją, o evangelinė perspektyva atveria žmogaus žemiškosios kelionės prasmę.

2008-siais 

Violetai MISEVIČIŪTEI
už ilgametį, uolų ir pasiaukojamą filologinį darbą, nuosekliai atspindint Lietuvos bažnytinio gyvenimo įvykius „Bažnyčios žiniose“, rengiant Apaštalų Sosto dokumentų vertimus, nepailstamai redaguojant religinę literatūrą, ypač gyvybės kultūrą puoselėjančius tekstus, už išmanų rūpinimąsi Bažnyčios ir teologijos kalba ir už asmenišką krikščioniško gyvenimo liudijimą, džiugiai tarnaujant įvairiuose Viešpaties jai skirtuosiuose vynuogyno baruose.

Vidai SAVIČIŪNAITEI
už sąžiningą žurnalistinę veiklą, vertybiniu žvilgsniu aprėpiant kultūrinius įvykius bei korektiškai atspindint Bažnyčios gyvenimo viešąją raišką, ir už nuoseklų profesinės etikos puoselėjimą.

2007-siais

Dr. Kęstučiui K. GIRNIUI
už ilgametę, plačią analitinės žurnalistikos ir tiriamąją veiklą bei įkvepiantį pilietinės atsakomybės pavyzdį, iškeliant garbingus istorinius tautos ginkluoto ir dvasinio pasipriešinimo puslapius, skvarbiu apžvalgininko žvilgsniu įtvirtinant nekompromisines politikos nuostatas, pagal geriausias Ateitininkijos tradicijas puoselėjant platų krikščionišką požiūrį į tautos ir kultūros vertybes.

Žurnalo vaikams „Bitutė“ redakcijai, gausiam talkininkų būriui, o ypač visus sumanymus darniai vienijančiai redaktorei Ingridai LAIMUTYTEI–MATVEJEVIENEI už nuoširdų vaikų vertybinį ugdymą, subtiliai derinant žodžio bei vaizdo raišką ir už jaunųjų skaitytojų evangelizacijos pastangas, vedant juos tiesos, paprastumo ir grožio keliu.

„Marijos radijo“ rengiamai vaikų laidai, jos kūrybinei grupei ir ypač savanorei Genutei ULEVIČIENEI už kūrybišką šeimyniško bendruomeniškumo ugdymą nuo mažumės ir už jaunųjų klausytojų dvasinį prakalbinimą, kuris sušildo ir daugelio suaugusiųjų širdis.

2006-siais

Vandai IBIANSKAI
už ilgametį, kantrų bei kūrybišką krikščioniškosios žiniasklaidos plėtojimą, už jos šypseną ir pašmaikštavimus, kurie dažnai verčia susimąstyti, tačiau niekada “nesikandžioja”, ir už sėkmingai įgyvendintą tvarią iniciatyvą leisti katalikų mėnraštį šeimai „Artuma“; Redaktorės ir žurnalistės kūryboje ypač vertingas evangelizacijos užmojis, įgyvendinamas skatinant kultūrinę bei visuomeninę katalikų pasauliečių raišką.

Romui SAKADOLSKIUI
už ilgametę sąžiningą žurnalistinę veiklą, už įkvepiantį pilietinės atsakomybės pavyzdį, už nuoseklumą tarnaujant savo šalies piliečiams ir priespaudos, ir demokratijos sąlygomis, dalijantis talentu, žiniomis, patirtimi ir moralinėmis nuostatomis.

2005-siais

Jūratei KUODYTEI
už nuoseklų ir atsidavusį darbą rengiant Katalikų radijo Mažosios studijos laidas, už jautrų dėmesį paprastam, net atokiame miestelyje gyvenančiam, už kūrybišką Evangelijos vertybių skelbimą, pagarbų religinių išgyvenimų bei asmeninių liudijimų pristatymą.

Mykolui DRUNGAI
už ilgametį žurnalistikos darbą ir krikščioniškųjų vertybių perteikimą, Bažnyčios vaidmens nūdienos gyvenime atskleidimą rengiant Laisvosios Europos radijo laidas „Religija ir kultūra“, už pastaruoju metu skelbiamas apžvalgas ir komentarus per Lietuvos radiją bei internetinėje žiniasklaidoje ir už filosofijos tekstus, krikščionišku požiūriu apmąstančius moralės ir visuomenės gyvenimo temas šiandienio pasaulio kontekste.
 
2004-siais
 
Tomui VILUCKUI
už nuoseklų Bažnyčios mokymo perteikimą katalikiškojoje spaudoje ir kūrybišką Evangelijos vertybių sklaidą specialiojoje, regioninėje ir elektroninėje žiniasklaidoje, o svarbiausia – už visa susiejantį, kasdien asmeniniu gyvenimu patvirtinamą, rekolekciniu veikimu plėtojamą autentišką meilės liudijimą, kurio dėka komunikavimas įgyja tikrą krikščioniškosios bendrystės kokybę.
 
Daliai JAZUKEVIČIŪTEI
už ilgametį nekonformistinį žurnalistikos darbą, ypač už pastarųjų metų bioetikos kontroversijų akivaizdoje savaitraštyje Veidas paskelbtas publikacijas, puoselėjančias žmogiškąjį orumą bei pilietinę atsakomybę, ir už įžvalgią modernaus žmogaus dvasinio alkio refleksiją, kūrybišką krikščioniškųjų vertybių perteikimą, Bažnyčios vaidmens nūdienos gyvenime atskleidimą.
 
2003-siais
 
Dr. Pauliui V. SUBAČIUI
už vaisingą ilgametę veiklą ir krikščioniškųjų vertybių sklaidą įvairiose viešojo komunikavimo srityse; „Laisvosios Europos“ ir „Mažosios studijos“ klausytojams jis gerai žinomas kaip objektyvus apžvalgininkas, į plačią Lietuvos gyvenimo panoramą sugebantis sėkmingai integruoti religinį ir dvasinį matmenį; skvarbia mūsų šalies bažnytinio gyvenimo analize „Naujojo Židinio–Aidų“ mėnraščio puslapiuose jis veiksmingai prisideda prie Bažnyčios misijos įgyvendinimo šiandieniame pasaulyje; aktyviai reikšdamasis plačiose visuomenės bendravimo srityse, jis skatina pasaulėžiūrų dialogą ir geresnį tarpusavio supratimą; jo raiška žiniasklaidoje neatskiriamai susijusi su įsipareigojimais moksliniam ir pedagoginiam darbui.
 
2002-siais
 
Dalei ŠMERAUSKAITEI,
Katalikų interneto tarnybos projektų koordinatorei, už uolų ir kūrybingą evangelizacijos darbą virtualiojoje erdvėje, už Lietuvos Katalikų Bažnyčios interneto svetainės kūrimą ir plėtojimą, bažnytinės informacijos sisteminimą, Bažnyčios dokumentų skleidimą ir leidybos iniciatyvas.
 
Gediminui ŽUKUI
už pasiaukojantį tarnavimą Dievui ir Bažnyčiai vadovaujant „Bažnyčios žinioms“ bei Katalikų interneto tarnybai, už labai produktyvų Bažnyčios dokumentų vertimą, už uolų ir kūrybingą evangelizacijos darbą spaudos bei elektroninio komunikavimo priemonėmis.
 
Vaidai SAUMUOLYTEI,
savaitraščio Veidas žurnalistei, už aktyvias pastangas suvokti ir blaiviai aptarti visuomenėje vykstančius procesus; už Bažnyčios gyvenimo atspindėjimą, vadovaujantis žurnalistinio padorumo ir krikščioniškųjų vertybių prioritetais.

2001-siais

Jūratei GRABYTEI,
mėnraščio „Žemės druska“ redaktorei, už kūrybingą evangelizacijos darbą rengiant plačiajai katalikų visuomenei skirtą žurnalą, už paprastą, bet ne prastą bylojimą „apie žmogiškąją ir dieviškąją mūsų kasdienybę“.

Angelei STATKUVIENEI,
Kauno krašto laikraščio „Tėviškės žinios“ žurnalistei, už Bažnyčios gyvenimo atspindėjimą, krikščioniškųjų vertybių puoselėjimą ir bendruomeniškumo ugdymą regioninėje spaudoje.

2000-siais, Didžiojo krikščionybės Jubiliejaus metais

Petrui KIMBRIUI
už išskirtinę veiklą žiniasklaidos baruose antisovietiniame pogrindyje ir Nepriklausomybės metais: už mėnraščio „Naujasis Židinys-Aidai“ kūrimą bei vadovavimą žurnalui, ugdant katalikų analitikų, apžvalgininkų, recenzentų ir publicistų pajėgas; už Bažnyčios dokumentų ir krikščioniškos minties paminklų vertimą bei redagavimą, lietuviškos religinės terminijos puoselėjimą; už Šventojo Rašto ekumeninio leidimo redagavimą; už krikščioniškų idealų ir pilietinio sąmoningumo sklaidą pranešimuose Vatikano ir Laisvosios Europos radijui.

1999-siais

Rūtai TUMĖNAITEI,
katalikų radijo „Mažoji studija“ redaktorei, už Evangelijos vertybių skleidimą įvairiomis žiniasklaidos priemonėmis; už jos žurnalistinį žvilgsnį, grindžiamą geru katalikiškos filosofijos pažinimu, o drauge – perteikiamą paprastai ir suprantamai; už jos sugebėjimą išlaikyti tikslią pusiausvyrą tarp įžvalgaus kritiškumo ir geranoriško supratingumo; už jos indėlį, prisidedant prie bendravimo su užsienio šalių krikščioniškąja žiniasklaidą.

Birutei GARBARAVIČIENEI,
tuometinei dienraščio „Kauno diena“ žurnalistei, už publikacijas Bažnyčios gyvenimo temomis; taip pat už jos straipsniuose kultūros ir visuomenės gyvenimo temomis aiškiai suvokiamas krikščioniškąsias vertybes ir pastangas jas aktualiai bei šiuolaikiškai perteikti.

Mildai ir Vygandui RAČKAIČIAMS,
savaitraščio vaikams „Kregždutė“ redaktoriams, už krikščionišką vaikų švietimą ir nuostabų atsidavimą leidžiant turbūt vienintelį tokį šviesų ir skaidrų laikraštėlį vaikams.

Kultūros savaitraščio ŽEMAIČIŲ SAULUTĖ redakcijai
už atviros krikščioniškoms vertybėms regioninės savimonės puoselėjimą.

Fondo „Bažnyčios kronika” informacija.