Paramos teikimas

Paraiškų paramai gauti ir paramos teikimo nuostatai

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Labdaros ir paramos fondo „Bažnyčios Kronika“ (toliau BKF) Paraiškųparamai gauti ir paramos teikimo
nuostatai (toliau nuostatai) reglamentuoja paramos projektų(toliau projektų) įgyvendinimo prioritetus,
reikalavimus projektųteikėjams, dokumentųteikimo tvarką, projektųsvarstymo, finansavimo tvarką, finansavimą
gavusių paramos gavėjų įsipareigojimus ir jų vykdymo patikrinimą.
2. Paramos projektų konkursus organizuoja BKF.
3. Šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos:
3.1. Projekto teikėjas juridinis asmuo: katalikiškos žiniasklaidos ir komunikacijos priemonė, katalikišką
žiniasklaidą ir komunikaciją plėtojanti institucija;
3.2. Projekto paraiška dokumentas su priedais, parengtas pagal specialiąparaiškos formą, pateikiamas
siekiant gauti paramą projektui įgyvendinti;
3.3. projekto vadovas projekto teikėjo paskirtas fizinis asmuo, atsakingas užprojekto įgyvendinimą,
koordinuojantis projekto veiklas, teikiantis ataskaitas, bendradarbiaujantis su BKF projekto paraiškos bei
įgyvendinimo klausimais.
3.4. projekto dalyviai fiziniai ir/ar juridiniai asmenys, kuriems yra skirtas projektas ir kurie dalyvauja jame
(renginių dalyviai, paslaugų gavėjai ir pan.).
4. Paramos teikimo tikslai:
4.1. skatinti Lietuvos katalikiškos žiniasklaidos priemonių tvarumą;
5. Paramos teikimo uždaviniai:
5.1. skatinti naujų vartotojų segmentų plėtrą, didinti skaitomumą, klausomumą, žiūrimumą;
5.2. pritraukti naujų finansavimo šaltinių pagrindinei veiklai vykdyti;
5.3. kelti veiklos kokybę bei efektyvumą, užtikrinti veiklos tęstinumą;
5.4. stiprinti katalikiškos žiniasklaidos tapatybę.
6. Paramos teikimo prioritetai:
6.1. naujų verslo modelių diegimas, tvarumo didinimas;
6.2. katalikiškos žiniasklaidos priemoniųasocijavimasis, glaudesnis bendradarbiavimas, partnerystės
bendroms veikloms;
6.3. partnerystė su kitomis organizacijomis ar įmonėmis, siekiant pritraukti paramą;
6.4. išorės ekspertų įtraukimas į veiklą;
6.5. Bažnyčios komunikacijos atstovų ugdymas.
7. Projektų teikėjai, rengdami projektus BKF paramai gauti, privalo vadovautis šiais nuostatais.


II. REIKALAVIMAI

PROJEKTAMS
8. Teikiamųprojektųveiklos turi būti planuojamos atsižvelgiant įBKF paramos teikimo tikslus, uždavinius ir
prioritetus, paramos teikėjo strategiją.
9. Teikiamais projektais gali būti siekiama bendradarbiauti su kitomis valstybinėmis, nevyriausybinėmis ir pelno
siekiančiomis organizacijomis. Projekto paraiškoje turi būti aiškiai nurodyti tikslai, siektini rezultatai ir rezultatus
pamatuojantys rodikliai.
10. BKF teikiami projektai turi būti įgyvendinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
11. Įgyvendinant teikiamus projektus, religiniai, kultūros, meno, akademiniųir profesiniųžiniųbei patirties įgijimo
renginiai gali būti kaip veiklos projekte formuluojamiems tikslams pasiekti, tačiau negali būti pagrindinis projekto
tikslas, uždavinys ir rezultatas.
12. Galima projekto vykdymo trukmė – iki vienerių metų.


III. PROJEKTŲ TEIKIMAS

13. Projektųparaiškos su priedais turi būti pateiktos el. paštu kbfvadyba@gmail.com. Siunčiamo dokumento
pavadinimas turi būti susietas su paraiškos teikėjo pavadinimu, t. y. turi būti nurodytas visas paraiškos teikėjo
pavadinimas arba jo trumpinys. Siunčiant paraiškąel. laiško temos laukelyje (subject) rašomas paraiškos teikėjo ir
pačios paraiškos pavadinimas.
14. paraiškos gali būti teikiamos vadovaujantis šiais nuostatais ir terminais, nurodytais kronikosfondas.lt
tinklalapyje arba atskiru BKF kvietimu.
15. Teikiant projektą pildoma Paraiškos paramai gauti forma (priedas nr. 1).


IV. PROJEKTŲ VERTINIMAS


16. Vertinant projektus atsižvelgiama įveiklos prioritetus, minimalius reikalavimus bei kriterijus, nurodytus šiuose
nuostatuose.
17. Projektams pagal pateiktas paraiškas parama teikiama BKF valdybos sprendimu.
18. Per 30 kalendoriniųdienųnuo paraiškųpateikimo termino pabaigos atliekamas paraiškųvertinimas ir
paraiškos projekto teikėjas apie sprendimądėl paramos projektui skyrimo informuojamas el. paštu, nurodytu teikėjo
paraiškoje.
19. Esant neigiamam BKF sprendimui projekto teikėjas gali teikti naują paraišką.
20. BKF turi teisę neskirti paramos projekto teikėjui nenurodydamas tokio sprendimo motyvų.


V. PROJEKTŲ FINANSAVIMAS


21. Suderinus veiklųgrafikąir sąmatą, pasirašoma Paramos sutartis ir joje nurodytomis sąlygomis paramos lėšos
pervedamos projekto teikėjui. BKF pareikalavus, projekto teikėjas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas BKF pateikti
apskaitos dokumentus ir kitą informaciją, pagrindžiančią projekto išlaidas.
22. Projekto sąmatoje išlaidų paskirtis gali būti pakeista tik gavus BKF valdybos pritarimą prieš patiriant išlaidas.
23. Tinkamos yra tik projekto įgyvendinimo metu, pagal sutartyje nurodytas datas, patirtos ir apskaitos
dokumentais pagrįstos išlaidos.
24. Vykdant projektus, išlaidos gali būti skirtos veikloms, neprieštaraujančioms paraiškos teikėjo nuostatuose ar
įstatuose nurodytiems tikslams.
25. Nefinansuojamos projekto išlaidos, skirtos šiems tikslams:
25.1. ilgalaikio turto įsigijimui, remonto darbams;
25.2. teikti labdarą ar paramą kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims.


VI. PROJEKTŲ VYKDYMAS IR ATSISKAITYMAS


26. Jei projekto trukmėiki trijųmėnesių, projekto teikėjas per 5 darbo dienas nuo projekto pabaigos privalo BKF
pateikti viso projekto ataskaitąužskirtos paramos panaudojimąir patirtųišlaidųdokumentųsuvestinę(fondo atstovui
pareikalavus, projekto teikėjas pateikia pirminiųbuhalteriniųdokumentų, įvardytųišlaidųdokumentųsuvestinėje,
kopijas).
27. Jei projekto trukmėvirštrijųmėnesių, projekto teikėjas kas 6 mėn. nuo projekto pradžios privalo BKF pateikti
periodines ataskaitas užskirtos paramos panaudojimą, o per 5 darbo dienas nuo projekto pabaigos viso projekto
ataskaitąužskirtos paramos panaudojimąir patirtųišlaidųdokumentųsuvestinę(fondo atstovui pareikalavus,
projekto teikėjas pateikia pirminių buhalterinių dokumentų, įvardytų išlaidų dokumentų suvestinėje, kopijas).
28. Ataskaitų, kitųduomenųpateikimo formos siunčiamos kartu su pranešimu apie paramos projektui suteikimo
patvirtinimą ir paramos sutarties projektu.
29. Ataskaitos su papildomais dokumentais turi būti pateiktos el. paštu kbfvadyba@gmail.com.
30. BKF turi teisępareikalauti prie projekto ataskaitos pridėti turimąrašytinęir vaizdinęmedžiagąapie projekto
įgyvendinimą.
31. Dokumentai, neatitinkantys šiųnuostatų, BKF sprendimu gali būti nepriimami. Projekto teikėjui nevykdant
įsipareigojimų, fondas pasilieka teisę nutraukti paramos teikimą.