Šv. Mišios už monsinjorą Alfonsą Svarinską (1925-2014)

Sausio 21 d., šeštadienį, 13 val. Viduklės Šv. Kryžiaus bažnyčioje (S. Stanevičiaus g. 2 Raseinių r.) bus aukojamos Šv. Mišios už monsinjorą Alfonsą Svarinską (1925-2014). Tą dieną – Jo gimtadienis, o sausio 26-ąją sukanka 40 metų nuo paskutinio jo suėmimo.

Kunigas Alfonsas Svarinskas Viduklėje tarnavo nuo 1976 m. rugpjūčio mėnesio iki 1983 m. sausio 26-osios. Per šešis su puse savo tarnystės Viduklėje metų, klebonas iš pagrindų suremontavo bažnyčią: pakeitė sienų rąstus, grindis, langus, atnaujino altorius, visą bažnyčios vidų, Kalėdų ir Velykų laikotarpio dekoracijas, liturginius rūbus ir reikmenis, procesijų dalyvių drabužius; suremontavo kleboniją, įrengdamas raštinę, procesijų dalyvių, choro repeticijų kambarius, sutvarkė šventorių, takus, aplinką, tuo pačiu, atnaujindamas ir dvasinį parapijos gyvenimą: stiprindamas vaikų paruošimą Išpažinčiai, Pirmajai Komunijai, Sutvirtinimui; įvesdamas Kalnų giedojimo, Kančios procesijų per gavėnią tradicijas, skatindamas atgaivinti gegužines ir birželines pamaldas ne tik bažnyčioje, bet ir kaimuose.

Šioje parapijoje veikė ir Eucharistijos bičiulių organizacija, blaivybės sąjūdis. Keliasdešimt berniukų bei mergaičių ne tik per atlaidus, bet ir kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį dalyvaudavo procesijose. Vyresnieji vidukliškiai dar prisimena 1983 m. sausio 26-ąją, kai po laidotuvių klebonas išvyko į autoinspekciją ir negrįžo. Tikintieji nepabūgę gausiai į miestelį suplūdusių saugumiečių, rinkosi į Šv. Mišias, o po jų į kleboniją melstis ir saugoti nuo galimo suėmimo kunigą Joną Borutą. Per kelias dienas po klebono arešto, protestą LTSR prokurorui pasirašė 1326 parapijiečiai.

Todėl kviečiame sausio 21d., šeštadienį 13 val. Šv. Mišių maldoje prisiminti buvusį Viduklės kleboną a.a. Alfonsą Svarinską ir visus tuos, kurie savo darbu ir auka prisidėjo prie to, kad šiandien būtume laisvi ir galėtume praktikuoti tikėjimą.

Fondo Bažnyčios kronika“ informacija, 2023 m.