Fondo „Bažnyčios kronika“ valdybos nariui Gediminui Žukui įteiktas Popiežiškasis apdovanojimas

Kovo 12-ąją Kauno arkivyskupijos kurijoje kardinolas Sigitas Tamkevičius įteikė Bažnyčios kronikos fondo valdybos nariui Gediminui Žukui popiežiaus Pranciškaus apdovanojimą – POPIEŽIAUS ŠV. GRIGALIAUS RITERIO ORDINĄ. Lotyniškai surašytame apdovanojimo tekste rašoma, kad ordinas suteikiamas dėl nuopelnų rūpinantis Katalikų Bažnyčios augimu ir gerove, o apdovanotajam suteikiama galia naudotis visomis su šia garbe susijusiomis privilegijomis.

Gediminas Žukas nuo 1989 metų aktyviai įsijungė į Bažnyčios vykdomą veiklą: dėstė vokiečių kalbą Kauno kunigų seminarijoje, buvo Lietuvos Katalikų Bažnyčios Informacijos centro pirmininko pavaduotojas, informacijos biuletenio Katalikų Bažnyčia Lietuvoje rengėjas ir redaktorius, periodinio leidinio Bažnyčios žinios vyr. redaktorius, Katalikų interneto tarnybos direktorius, fondo Bažnyčios Kronika dalininkas, valdybos pirmininkas, administratorius, o nuo 2015 metų fondo valdybos narys.

Gediminas Žukas aktyviai dalyvavo ruošiant svarbiausius dalinės ir visuotinės Bažnyčios dokumentus:

– buvo Kauno arkivyskupijos Antrojo sinodo Žiniasklaidos komisijos pirmininkas, darbo grupės, atsakingos už Katalikų Bažnyčios katekizmo santraukos vertimą bei redagavimą vadovas;
– darbo grupės, atsakingos už Katalikų Bažnyčios katekizmo vertimo peržiūrą lyginant vertimo tekstą su nauju tekstu lotynų kalba, vadovas;
– dalyvavo rengiant Šv. Jono Pauliaus II piligrimų kelio Vadovą.
– į lietuvių kalbą išvertė reikšmingus teologinius veikalus, svarbius Bažnyčios mokymo dokumentus.

Gediminas Žukas yra ne tik savo darbo profesionalas, bet ir puikus žmogus, kolega, todėl Bažnyčios kronika fondo kolektyvas nuoširdžiai džiaugiasi ir sveikina jį ne tik su popiežiškuoju apdovanojimu, bet ir 60-uoju jubiliejumi, linkėdami ilgiausių metų ir Dievo palaimos kasdienybėje.

 

Popiežiaus Grigaliaus riterių ordinas yra ketvirtas pagal rangą Vatikano valstybės apdovanojimas, bet pats aukščiausias apdovanojimas, kuriuo gali būti apdovanojami pasauliečiai. Apdovanotieji gali nešioti ir tam skirtą uniformą. Apdovanojimą įsteigė pop. Grigalius XVI 1831 m. rugsėjo 1 d. bule Quod summis quibusque. Apdovanojimas buvo skiriamas už uolumą ginant katalikišką tikėjimą ir pavadintas šv. Grigaliaus I (Didžiojo) vardu, kuriam jo pontifikato metu (590-604) pavyko išpuoselėti religinį gyvenimą ir sukurti geras prielaidas popiežiaus valstybei atsirasti. Ordinas buvo teikiamas tik vyrams, bet nuo šv. Jonas Paulius II 1993 m. birželio 2 d. potvarkio, tokiu apdovanojimu gali būti apdovanotos ir moterys.

Bažnyčios kronikos fondo informacija